Διαλέξεις και Δημοσιεύματα

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Galina P et al. The role of epididymis in the diagnosis of pediatric acute testicular torsion with presence of testicular flow on Color Doppler Sonography. In print, Pediatric Radiology 2015

Plataras C, Loukas I, Baltogiannis N, Mavridis G, Papandreou E. Comparison between late- presenting and isolated neonatal congenital diaphragmatic hernias. Afr J Paediatr Surg. 2011 Sep- Dec;8(3):275-8. doi: 10.4103/0189-6725.91661. PubMed PMID: 22248888.

Loukas I, Baltogiannis N, Plataras C, Skiathitou AV, Siahanidou S, Geroulanos G. Intussusception in a premature neonate: a rare often misdiagnosed cause of intestinal obstruction. Case Report Med. 2009;2009:607989. Epub 2009 Dec 21.

Cigliano B, Baltogiannis N, De Marco M, Faviou E, Antoniou D, De Luca U, Soutis M, Settimi A. Cervical thymic cysts. Pediatr Surg Int. 2007 Dec;23(12):1219-25. Epub 2007 Oct 16.

Antoniou D, Baltogiannis N, Soutis M, Faviou E, Christopoulos-Geroulanos G. Primary non-refluxing megaureter: need for conservative treatment. Pediatr Med Chir. 2007 Sep-Oct;29(5):258-61.

Papandreou E, Gentimi F, Baltogiannis N, Tzovaras A, Geroulanos-Christopoulos G, Karamolegou K, Stephanaki K, Moschovi M. Nonendemic Burkitt lymphoma presenting with an atypical clinical picture. J Pediatr Hematol Oncol. 2007 Sep;29(9):661-3.

Mavridis G, Livaditi E, Baltogiannis N, Vasiliadou E, Christopoulos-Geroulanos G. Primary omental torsion in children: ten-year experience. Pediatr Surg Int. 2007 Sep;23(9):879-82.

Cigliano B, Baltogiannis N, De Marco M, Faviou E, Settimi A, Tilemis S, Soutis M, Papandreou E, D’Agostino S, Fabbro MA. Pilomatricoma in childhood: a retrospective study from three European paediatric centres. Eur J Pediatr. 2005 Nov;164(11):673-7.

Faviou E, Baltogiannis N, Cigliano B, D’Agostino S. [Principal features of multiple pilomatricoma and its association with beta-catenin mutation]. An Pediatr (Barc). 2005 Jun;62(6):593-4; author reply 594.

Baltogiannis N, Faviou E, Cigliano B, D’Agostino S. Diagnosis of pilomatrixoma in childhood. Plast Reconstr Surg. 2005 May;115(6):1783.

Baltogiannis N, Mavridis G, Keramidas D. Triochidism associated with cryptorchidism. Pediatr Med Chir. 2005 Jan-Apr;27(1-2):104-5.

Papandreou E, Baltogiannis N, Cigliano B, Savanelli A, Settimi A, Keramidas D. Annular pancreas combined with distal stenosis. A report of four cases and review of the literature. Pediatr Med Chir. 2004 Jul-Aug;26(4):256-9.

Papandreou E, Baltogiannis N, Cigliano B, Charissi V, Tilemis S, Papalois A, Nikolaou S, Keramidas D. [Transanal endorectal pull-through with or without laparoscopic assistance? Development of an experimental model]. Pediatr Med Chir. 2004 Jul-Aug;26(4):253-5.

Cigliano B, Cipolletta L, Baltogiannis N, Esposito C, Settimi A. Endoscopic fibrin sealing of congenital pyriform sinus fistula. Surg Endosc. 2004 Mar;18(3):554-6.
E. Papandreou, N. Baltogiannis, B. Cigliano, V. Charissi, A. Papalois, C. Esposito, D. Keramidas. Can the Swenson, Duhamel and Soave-Boley procedures be applied in an era of minimal invasive surgery? Results of an experimental study». Ped Endosurg 8(1):51-57, 2004.

Baltogiannis N, Mavridis G, Soutis M, Keramidas D. Currarino triad associated with Hirschsprung’s disease. J Pediatr Surg. 2003 Jul;38(7):1086-9.

B. Cigliano, N. Baltogiannis, A. Settimi. Acute appendicitis. Med Bamb 22:99-102, 2003.

Baltogiannis N, Mavridis G, Keramidas D. Intraabdominal desmoplastic small round cell tumour: report of two cases in paediatric patients. Eur J Pediatr Surg. 2002 Oct;12(5):333-6.

Baltogiannis D, Baltogiannis N, Cigliano B, Tilemis S, Giannakopoulos X, Sofikitis N. [Varicocele at a prepubertal age. Adolescent varicocele]. Pediatr Med Chir. 2002 Jul-Aug;24(4):293-6.

Keramidas DC, Geroulanos GC, Baltogiannis N. Quality of life for children with fecal incontinence after surgically corrected anorectal malformation. J Pediatr Surg. 2001 Jun;36(6):962-3.

Ερευνητική δραστηριότητα

«Λαπαροσκοπική Χειρουργική στο ανώτερο ουροποιητικό σύστημα με οπισθοπνευμοπεριτόναιο σε πειραματικό πρότυπο χοίρου». Ε. Παπανδρέου, Ν. Μπαλτογιάννης, Μ. Κοτρότσου, Γ. Κουσίδης, Β. Χαρίση, Θ. Γρηγορίου, Ε. Καράμπελα, Α. Παπαδοπούλου, Α. Παπαλόης, Δ. Κεραμίδας. Ελληνική Χειρουργική 73(6):399-403, 2001.

«Λαπαροσκοπική Εφαρμογή των Τεχνικών Swenson, Duhamel και Soave στην Αντιμετώπιση του Συγγενούς Μεγακόλου σε Πειραματικό Μοντέλο». Ε. Παπανδρέου, Χρ. Χιωτίνης, Ν. Μπαλτογιάννης, Κ. Κουλόπουλος, Β. Χαρίση, Α. Παπαλόης, Ε. Μανώλη, Δ. Κεραμίδας. Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική 3(3):7-13, 2001.

«Transanal endorectal pull-through with or without laparoscopic assistance. Developed an experimental model». E. Papandreou, N. Baltogiannis, B. Cigliano, V. Charissi, S. Tilemis, A. Papalois, S. Nikolaou, D. Keramidas. Pediatr Med Chir 2004.

«Can the Swenson, Duhamel and Soave-Boley procedures be applied in an era of minimal invasive surgery? Results of an experimental study». E. Papandreou, N.